Стручни скуп (01.12.2013) – Портфолио запослених у образовању – фактор професионалног развоја

Стручни скуп- саветовање
Портфолио запослених у образовању – фактор професионалног развоја
Књажевац

1.12.2013.

ПЛАН РАДА

ДИНАМИКА

ТЕМЕ, ВРСТЕ АКТИВНОСТИ, РЕАЛИЗАТОРИ

13:00 – 13:15 Уводна активност

 • Отварање стручног скупа и поздрављање присутних
 • Упознавање са програмом рада и циљевима стручног скупа
 • Пленарно

Марина Павловић-  излагач

13:15 – 14:15 Портфолио запослених у образовању са становишта стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања

 • Законска регулатива
 • Повезаност са компетенцијама
 • Усклађеност са стандардима квалитета рада установе
 • Презентација
 • Дискусија

Данијела Ковачевић Микић- предавач, водитељ

14:15 – 14:45  Израда портфолија запослених у образовању

 • Садржај портфолиjа
 • Компарација са портфолиом за  стицање звања
 • Презентација
 • Дискусија

Марина Павловићпредавач, водитељ

14:45 – 15.00 пауза
15.0015:30 Приказ  портфолија запослених у образовању- пример из праксе

 • Самопроцена на основу показатеља компетенција
 • Избор активности за портфолио- прикупљање дoказа
 • Размена искуства и примера добре праксе учесника скупа
 • Дискусија

Наташа Турунташпредавач, водитељ

15.30 – 15.55 Генерална дискусија о портфолију као фактору професионалног развоја

 • Разматрање и усвајање   предлога закључака скупа  са могућношћу њиховог упућивања школама, школским управама и Заводу за унапређивање образовања и васпитања

Марина Павловић-  водитељ

15:55 – 16.00 Евалуација и затварање стручног скупа

Comments are closed.